Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93,  29/97, 47/99 i 35/08), članka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 152/14.) i članaka 27. Statuta Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“ i Odluke Upravnog vijeća od 11.siječnja  2016. godine, Upravno vijeće Doma raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti

–  najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o  socijalnoj skrbi

–  hrvatsko državljanstvo

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. čl.154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine uz prethodnu suglasnost ministra/ice  nadležnog za poslove socijalne skrbi te s njim/njom sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  2. dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
  5. životopis

Za potrebe provjere podataka o osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi poslodavac će za odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribaviti podatke.

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“,33.ulica br.4., 20271 Blato, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će u zakonskom roku biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                                  Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe

 „Majka Marija Petković“