FScan

DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE

„MAJKA MARIJA PETKOVIĆ“

33.ulica br.4, 20271 Blato

Klasa: 112-02/18-01/2

Ur.broj: 2138/02-01-18-1

Blato, 19.07.2018.godine

Na temelju čl.33 Statuta Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“ i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ravnateljica Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“ raspisuje

JAVNI    NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto:

Fizioterapeut (m/ž) – 1 izvršitelj za rad u Domu

Uvjeti:

– završen stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeutskog tehničara

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit za fizioterapeuta
– odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)

– nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– probni rad: dva (2) mjeseca za III vrstu zvanja, tri (3) mjeseca za II vrstu zvanja

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan)
  • izvornik ili preslika domovnice
  • izvornik ili preslika dokaza o završenom obrazovanju
  • izvornik ili preslika potvrde o položenom stručnom ispitu za fizioterapeuta
  • izvornik ili preslika odobrenja za samostalan rad (licenca)
  • izvornik ili preslika potvrde o radnom stažu (prema evidencijama HZMO)
  • izvornik ili preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan  je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PREDNOSTI%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Za izabranog kandidata/kandidatkinju zatražit će se izvornici dokumentacije.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe „Majka Marija Petković“, 33.ulica br.4, 20271 Blato, sa naznakom: »Za natječaj – fizioterapeut/fizioterapeutkinja«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe

„Majka  Marija Petković“

Ravnateljica: Marija Žabica, dipl.soc.radnik